مجتمع آموزشی مدارس غیر دولتی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتمع مدارس
دانشگاه صنعتی
دبستان پسرانه
دبیرستان دوره اول
پسرانه کمال
دبیرستان دوره دوم
پسرانه کمال
دبستان دخترانه
دبیرستان دوره اول
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دخترانه